Privacyverklaring

Privacyverklaring

Massagetherapie Bewust Jezelf, gevestigd aan Molengraaf 18, 5374 AH Schaijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.massagebewustjezelf.nl

Jolien van Leuken-Bongers

Molengraaf 18

5374 AH Schaijk

06-28408757


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Massagetherapie Bewust Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– BSN nummer
– Gegevens m.b.t. gezondheid


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Massagetherapie Bewust Jezelf verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.
We verwerken je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Masagetherapie Bewust Jezelf hebt verstrekt. Massagetherapie Bewust Jezelf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN nummer
– Gegevens m.b.t. gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Massagetherapie Bewust Jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het kunnen begeleiden van jou binnen de diensten die Massagetherapie Bewust Jezelf aanbiedt.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Massagetherapie Bewust Jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Massagetherapie Bewust Jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagetherapie Bewust Jezelf) tussen zit.
Massagetherapie Bewust Jezelf bewaart alle gegevens op een bedrijfslaptop waarvan backup wordt gemaakt op een externe harde schijf en de gegevens worden verder niet verstrekt aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Massagetherapie Bewust Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na het aflopen van de met jouw gesloten overeenkomst, vanwege de wettelijke verplichting daartoe (Belasting wet).

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagetherapie Bewust Jezelf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Hierbij kun je denken aan contact met de (huis)arts. Vóóraf wordt eerst toestemming aan jou gevraagt. Daarnaast worden uitsluitend die gegevens verstrekt aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Hier maakt Massagetherapie Bewust Jezelf geen gebruik van.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagetherapie Bewust Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massagebewustjezelf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Massagetherapie Bewust jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagetherapie Bewust Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagebewustjezelf.nl


Postadres: Massagetherapie Bewust jezef, Molengraaf 18, 5374 AH Schaijk.
Vestigingsadres: Molengraaf 18, 5374 AH Schaijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17272395
Telefoon: 06-28408757 E-mailadres: info@massagebewustjezelf.nl